Política de Privacitat

CEBOLLERO AUDITORS S.L. es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. L’ús de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per CEBOLLERO AUDITORS S.L. implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui haver-hi enllaços des de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. CEBOLLERO AUDITORS S.L. no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests llocs web.

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web: https://cicaudit.com/
Titular: CEBOLLERO AUDITORS S.L.
Domicili: C/ Mossèn Cinto Verdaguer. 25100-Almacelles
C.I.F.: B25439217
Telèfon: 973740145
Correu electrònic: javier@gcebollero.com
Dades registrals: Registre mercantil de LLEIDA, en el tom: 495, full: 159, full: 9227

2) LLEIS APLICABLES
La present política de privadesa es recolza per a la seva confecció segons la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
  • La Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

3) QÜESTIONS DE PRIVACITAT

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, us oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que pugueu facilitar-nos:

Responsable del Fitxer

CEBOLLERO AUDITORS S.L.

Les nostres dades es troben a la part superior d’aquest avís legal.

Registre de Dades de Caràcter Personal

D’acord amb el que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals recopilades per CEBOLLERO AUDITORS S.L., mitjançant els formularis emesos a les seves pàgines, quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre CEBOLLERO AUDITORS S.L. i l’Usuari o el manteniment de la relació que es pugui establir en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d’aplicació l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Base Legal per al Tractament

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. CEBOLLERO AUDITORS S.L. es compromet a recavar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar les seves dades mitjançant formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la complimentació d’alguns d’ells sigui obligatòria perquè siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Altres Bases de Legitimació:

Compliment d’obligacions legals.

Interès legítim: enviament de publicitat pròpia.

Categories de Dades

Les categories de dades que es tracten a CEBOLLERO AUDITORS S.L. són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Termini de Conservació de les Dades Personals

Les dades personals només seran retingudes pel temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: Les dades relatives al formulari de contacte les conservarem pel temps necessari per a donar compliment a la vostra sol·licitud i pel temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. Les dades de subscripció a la nostra newsletter les conservarem mentre l’usuari no retiri el seu consentiment al tractament de les mateixes i pel temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys, o fins que l’Usuari sol·liciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i de tràfic durant el termini màxim de 2 anys en el cas que sigui requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, es informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Així mateix, us informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s’ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a efectes de prescripció:

a) Regla General:

D’acord amb l’establert a l’article 30 del Codi de Comerç, i llevat d’altres criteris, tots els documents i/o informació de l’empresa es conservaran durant 6 anys.

Això afecta a tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.

b) Terminis específics:

La nostra empresa també ha de marcar uns terminis mínims en funció de la tipologia de dades que es tractin i atenent als diferents terminis de prescripció, que hauran de conèixer cadascun dels departaments.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

Fins del tractament

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades realitzats:

GESTIÓ DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins de l’activitat natural de cada empresa i facturar-los. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar als possibles clients pressupostos de serveis i/o productes. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu la cessació d’aquest tractament.

GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interès legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i convidar-los a esdeveniments del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu la cessació d’aquest tractament i seran recopilades prèviament al consentiment exprés.

NEWSLETTER: Podeu subscriure-us a la nostra Newsletter informativa per a rebre informació rellevant, novetats i actualitzacions sobre els nostres serveis i/o productes mitjançant una subscripció via correu electrònic.

Destinataris de les Dades

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, es informarà a l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per CEBOLLERO AUDITORS S.L.. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sols es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat. De no ser així, el/la representant legal us informarà tan aviat com sigui possible.

Drets derivats del tractament de dades personals

L’Usuari podrà exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals:

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si CEBOLLERO AUDITORS S.L. està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que CEBOLLERO AUDITORS S.L. hagi realitzat o realitzi, així com, entre altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.

Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.

Dret de supressió (”el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no establisca el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l’Usuari haja retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compta amb una altra base legal; l’Usuari es pose contra el tractament i no existisca un altre motiu legítim per a continuar amb el mateix; les dades personals hagen sigut tractades de manera il·lícita; les dades personals hagen de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagen sigut obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost del seu aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguen tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugne l’exactitud de les seves dades personals; el tractament siga il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessite les dades personals, però l’Usuari ho necessite per a fer reclamacions; i quan l’Usuari es pose contra el tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectue per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre Responsable del tractament. Sempre que siga tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre Responsable.

Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es porte a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cese el tractament de les mateixes per part de CEBOLLERO AUDITORS S.L..

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent (AEPD) en cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s’estan tractant les seves dades personals.

Podeu exercir els drets anteriors enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que us identifiqui a la nostra adreça o correu electrònic (que apareixen al principi del present text).

4) PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals del client usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’art. 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la LOPDGDD:
Principi de legalitat, lleialtat i transparència:

Es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent dels fins pels quals es recullen les dades personals.

Principi de limitació de la finalitat:

Les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.

Principi de minimització de dades:

Les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals són tractades.

Principi d’exactitud:

Les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

Principi de limitació del termini de conservació:

Les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.

Principi d’integritat i confidencialitat:

Les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i reserva.

Principi de responsabilitat proactiva:

El responsable del Lloc Web mantindrà i regularà els mitjans tècnics i logístics necessaris suficients perquè tots els principis aplicables al tractament es compleixin.

5) QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

  • Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.
  • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
  • Control d’accés a les dades.
  • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

6) SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

CEBOLLERO AUDITORS S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, està totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, a causa que CEBOLLERO AUDITORS S.L. no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i totes les persones a les quals els faci accessible la informació.

7) ENLLAÇOS A LLOC WEB DE TERCERS

El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de CEBOLLERO AUDITORS S.L., i que, per tant, no són operats per CEBOLLERO AUDITORS S.L. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

8) ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat d’aquest.
CEBOLLERO AUDITORS S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de forma explícita a l’Usuari. S’aconsella a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.

Última actualització: 2/11/23

CiC Audit logo

© 2023 CiC Audit. Tots els drets reservats.

Concept by marlon branding